Noc­ne zwie­dza­nie kościo­ła 18.05.2018

W pią­tek 18.05.2018 o godz. 22.00 odby­ła się kolej­na edy­cja noc­ne­go zwie­dza­nia Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Wie­czor­ne spo­tka­nie roz­po­czę­ło się krót­ki­mi cie­ka­wost­ka­mi, któ­re przed­sta­wił pro­boszcz ks. Tomasz Sta­wiak. Następ­nie odwie­dza­ją­cy mogli usły­szeć kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu dr Mał­go­rza­ty Zucho­wicz oraz śpie­wacz­ki Julie­ty Gon­zález-Sprin­ger.
Pod­czas kon­cer­tu moż­na było usły­szeć takie utwo­ry jak:
– J.Stanley – Volun­ta­ry a-moll,
– Hans Sitt Album­blat­ter – II. Andan­te soste­nu­to
– J. S. Bach – Aria na stru­nie G
– G. F. Haen­del – Sona­ta g-moll
W trak­cie wie­czo­ru odbył się rów­nież kon­kurs z nagro­da­mi zachę­ca­ją­cy do śle­dze­nia naszej stro­ny na Facebook’u.
Każ­dy zwie­dza­ją­cy tyl­ko w tą jed­na noc w roku ma moż­li­wość wej­ścia na wyż­sze kon­dy­gna­cje kościo­ła. Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji zain­te­re­so­wa­ni mogli rów­nież zaj­rzeć do wnę­trza zabyt­ko­wych organ.