Uro­czy­stość Kon­fir­ma­cji 20.05.2018

20.05.2018 odby­ła się uro­czy­stość kon­for­ma­cji – cere­mo­nia ślu­bo­wa­nie wier­no­ści Bogu i Kościo­ło­wi. W obec­no­ści rodzin i zbo­ru do kon­fir­ma­cji przy­stą­pi­ła Maja Nowak.

Kon­fir­ma­cja w koście­le ewan­ge­lic­kim jest oso­bi­stym potwier­dze­niem sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go oraz zło­że­niem ślu­bo­wa­nia wier­no­ści Kościo­ło­wi. Cere­mo­nię poprze­dza okres przy­go­to­wań zwa­ny nauka­mi kon­fir­ma­cyj­ny­mi, któ­ry koń­czy się publicz­nym egza­mi­nem. W naszej para­fii odbył się on dwa tygo­dnie przed kon­fir­ma­cją, w nie­dzie­lę 13 maja.

W dniu kon­fir­ma­cji lute­ra­nie po raz pierw­szy przy­stę­pu­ją do Sakra­men­tu Komu­nii Świę­tej. Naby­wa­ją też peł­ni praw wyni­ka­ją­cych z bycia człon­kiem kościo­ła lute­rań­skie­go

Pod­czas nabo­żeń­stwa nastą­pi­ło rów­nież uro­czy­ste wstą­pie­nie dwóch osób do Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Augs­bur­skie­go. Pod­czas kon­wer­sji oso­ba pra­gną­ca wstą­pić do Kościo­ła wyzna­je wia­rę w Jezu­sa Chry­stu­sa, a tak­że przy­się­ga wier­ność aż do śmier­ci Chry­stu­so­wi oraz naucza­niu Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, skła­da obiet­ni­cę uczest­ni­cze­nia w życiu Kościo­ła, poprzez udział w nabo­żeń­stwach i przy­stę­po­wa­nie do Sakra­men­tu Cia­ła i Krwi Pań­skiej, a tak­że dba­nie o dobro wspól­no­ty.

Kaza­nie pod­czas nabo­żeń­stwa wygło­sił pro­boszcz para­fii ks. Tomasz Sta­wiak.