Warsz­ta­ty wokal­no – chó­ral­ne

W dniach 18–20 maja 2018 roku w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze odby­ły się I Ogól­no­pol­skie Warsz­ta­ty Wokal­no-Chó­ral­ne Veni Sanc­te Spi­ri­tus, w któ­rych wzię­ło udział 12 uczest­ni­ków z Jawo­ra, Kato­wic, War­sza­wy, Kro­to­szy­na i Lwów­ka Ślą­skie­go. Warsz­ta­ty pro­wa­dzi­ły:

  • Juliet­ta Gon­za­lez-Sprin­ger – spe­cja­list­ka w dzie­dzi­nie mono­dii śre­dnio­wiecz­nej oraz śpie­wu baro­ko­we­go, absol­went­ka Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie oraz Cen­trum Muzy­ki Daw­nej w Gene­wie

a  tak­że

  • Dr Mał­go­rza­ta Zucho­wicz – Kan­tor Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze, Chór­mistrz, Orga­ni­sta, Absol­went­ka Aka­de­mii Muzycz­nych we Wro­cła­wiu i Kato­wi­cach.

Pod­czas warsz­ta­tów chó­rzy­ści uczest­ni­czy­li w indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych zaję­ciach z emi­sji gło­su, sek­cyj­nych i zbio­ro­wych pró­bach chó­ru, wykła­dach i ćwi­cze­niach doty­czą­cych m.in. modal­no­ści i prak­ty­ki wyko­naw­czej cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go oraz lute­rań­skie­go.

Warsz­ta­ty zwień­czył występ zespo­łu pod­czas nie­dziel­ne­go nabo­żeń­stwa kon­fir­ma­cyj­ne­go w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze, w trak­cie któ­re­go uczest­ni­cy zapre­zen­to­wa­li przy­go­to­wa­ny reper­tu­ar.