Wal­ny Zjazd Brat­niej Pomo­cy im. kró­la Gusta­wa Adol­fa

W obec­nym cza­sie niech wasz nad­miar wyrów­na ich nie­do­sta­tek, by i ich nad­miar słu­żył na pokry­cie wasze­go nie­do­stat­ku, aże­by była rów­ność.
Jak napi­sa­no: Kto wie­le zebrał, nie miał za wie­le, a kto mało, nie miał za mało”
Kor 8,14–15

31 maja 2018 r. w Jawo­rze odbył się wal­ny zjazd Brat­niej Pomo­cy im. kró­la Gusta­wa Adol­fa. Dzię­ki ofiar­no­ści sióstr i bra­ci z całe­go Kościo­ła wyre­mon­to­wa­nych zosta­nie wie­le kościo­łów, kaplic i nie­ru­cho­mości para­fial­nych.
Obra­dy mia­ły miej­sce w Teatrze Miej­skim. Tuż po nich uczest­ni­cy uda­li się do Kościo­ła Poko­ju na nabo­żeń­stwo. Kaza­nie wygło­sił zwierzch­nik Die­ce­zji Wro­cław­skiej, bp Wal­de­mar Pytel.
Po nabo­żeń­stwie spo­tka­li­śmy się w ogro­dzie para­fial­nym na wspól­nym posił­ku i roz­mo­wach.